Kontrola stavových kódov URL a presmerovanie

Obsah []
Často nastávajú situácie, kde je potrebné na väčšom počte overiť stavové kódy, prípadne identifikovať zbytočné presmerovania a redirect chains. Presne na to je tu Status Code Miner, ktorý môže užívateľovi na výstup dávať zoznam stavových kódov, ktoré ku vloženej URL získal. Miner jednoducho stiahne stavový kód URL, v prípade presmerovania ho nasleduje a prestup uloží do bunky na výstupe.
Krok 1

Vloženie URL, ku ktorím chce užívateľ získať stavové kódy

Ideálnym vstupom je buď vloženie príkladových URL zo schránky alebo import celej sitemap.

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.

Ukážka vloženia URL cez clipboard v sekcii URL Minerov

Report je dobré si pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukážka uloženia datasetu

Stlačením tohto tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Krok 2

Voľba mineru a získanie dát

V sekcii výberu minerov užívateľ zvolí Status Code miner, ktorý obstaráva funkčnú stránku procesu a získava pre užívateľa dáta o stavových kódoch URL.

Výber status code minera

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

List: Dáta
Keyword/URLURL z ktorej miner získaval stavový kód
Status CodeStavový kód. V prípade presmerovania miner zaznamenáva prostup stavovými kódmi a vpisuje ich do bunky
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.